Τα προϊόντα μας είναι μόνο από  Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο χωρίς καμία επεξεργασία πέραν της έκθλιψης, του οποίου η οξύτητα κυμαίνεται από 0,3 εως 0,5 κατά μέσο όρο σε ελαϊκό οξύ. Τυποποιείται με την ένδειξη στη συσκευασία «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο».

To έξτρα παρθένο ελαιόλαδο του Νομού Μεσσηνίας (Καλαμάτα) είναι παγκοσμίως γνωστό για την φρουτώδη την πικάντικη γεύση του και το λαμπερό πράσινο χρώμα του. Η συγκομιδή των ελιών ξεκινάει κατά το μήνα Νοέμβριο, οι ελιές συλλέγονται με χειροκίνητες μεθόδους και στέλνονται χωρίς χρονοτριβή  στο ελαιοτριβείο μας για την παραγωγή λαδιού.

Βασικά κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου

Οι βασικοί ειδικοί όροι που εξετάζονται ώστε να οριστεί η ποιότητα του ελαιολάδου είναι η οξύτητα, ο αριθμός υπεροξειδίων, η απορρόφηση στο υπεριώδες και η οργανοληπτική αξιολόγηση.

Το ελαιόλαδο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος κατά τη διάρκεια της ζωής του υπόκειται σε πολλές μεταβολές.

Οι παράμετροι, με τις οποίες ελέγχονται τα χημικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων, μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες

– Παράμετροι ποιότητας

– Παράμετροι καθαρότητας

– Παράμετροι επιμολύνσεων

Οξύτητα 90%
Γεύση 80%
Άρωμα 95%

Αναλυτικότερα :

Οι βασικοί ειδικοί όροι που εξετάζονται ώστε να οριστεί η ποιότητα του ελαιολάδου είναι η οξύτητα, ο αριθμός υπεροξειδίων, η απορρόφηση στο υπεριώδες και η οργανοληπτική αξιολόγηση.

Η οξύτητα

Η οξύτητα είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια προσδιορισμού ποιότητας του ελαιολάδου για τους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές. Η οξύτητα είναι ίσως η πρώτη αναλυτικώς μετρηθείσα παράμετρος και μαζί με την οργανοληπτική εξέταση αποτελούσαν για χρόνια τα μόνα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Καθορίζει την ποιοτική κατάταξη, τη διαβάθμιση αλλά και την τιμή του ελαιολάδου. Τα λιπαρά οξέα στο λάδι είναι είτε ελεύθερα, είτε δεσμευμένα σε μία αλκοόλη, τη γλυκερόλη. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα διαμορφώνουν την οξύτητα του λαδιού. Η οξύτητα που δίνεται εκφράζεται συνήθως επί τοις εκατό (π.χ 0,5%). Όσο πιο υψηλό είναι το νούμερο, τόσο πιο πολλά είναι τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Γενικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι ελαιόλαδα με καλές οργανοληπτικές ιδιότητες έχουν και χαμηλή οξύτητα. Ελαιόλαδα με υψηλές οξύτητες παράγονται από υπερώριμο και προσβεβλημένο από ασθένειες ελαιόκαρπο, προέρχονται από κακό τρόπο συγκομιδής, και λάθος τρόπο αποθήκευσης.

Αριθμός Υπεροξειδίων

Η οξείδωση είναι η λεγόμενη «τάγκιση» του ελαιολάδου, αλλοίωση σοβαρότατη η οποία συνδέεται κυρίως με τις ακατάλληλες συνθήκες στις οποίες εκτίθεται το ελαιόλαδο μετά την εξαγωγή του από το ελαιοτριβείο. Ο αριθμός υπεροξειδίων είναι το μέτρο του βαθμού οξείδωσης του ελαιολάδου. Τα υπεροξείδια είναι χημικές ενώσεις που δημιουργούνται από την αντίδραση κυρίως του οξυγόνου με το ελαιόλαδο. Τα υψηλά υπεροξείδια δηλώνουν ότι το ελαιόλαδο έχει υποστεί αλλοιώσεις και δεν έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Απορρόφηση στο υπεριώδες

Πρόκειται για δείκτες σχετικούς με την απορρόφηση στο υπεριώδες σε φως ειδικού μήκους κύματος (232 ή 270 nm).Η σταθερά Κ232 είναι δείκτης αρχικών σταδίων οξείδωσης και ανιχνεύεται με φασματομετρική μέθοδο ελέγχου. Η σταθερά Κ270 είναι δείκτης προχωρημένου σταδίου οξείδωσης και μας δίνει πληροφορίες για νοθεία του ελαιολάδου.

Δείκτης ΔΚ

Είναι μία μαθηματική σχέση υπολογισμού συντελεστών απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας. Ο δείκτης ΔΚ είναι κριτήριο διάκρισης της ποιότητας κι καθαρότητας του ελαιολάδου. Δεδομένου ότι τα ραφινέ σπορέλαια έχουν υψηλές τιμές ΔΚ, η παράμετρος αυτή δίνει επιπλέον πληροφορίες για τυχόν νοθεία με σπορέλαια.

Οργανοληπτική Αξιολόγηση

Η οργανοληπτική αξιολόγηση βασίζεται καθαρά στην ανθρώπινη αντίληψη, χρησιμοποιώντας τα αισθητήρια όργανα, της οσμής και της γεύσης. Οι γευστικό – οσφραντικές ιδιότητες του ελαιολάδου οφείλονται κυρίως στο ασαπωνοποίητο κλάσμα του. Στις χρωστικές ουσίες (καροτένια, χλωροφύλλες) οφείλει το ελαιόλαδο το χρώμα του και στα πηκτικά κυρίως συστατικά (υδρογονάνθρακες, αλδεΰδες, κετόνες, εστέρες, κλπ.) οφείλει τη γεύση και το χαρακτηριστικό του άρωμα.

Παράμετροι καθαρότητας και επιμολύνσεων

Αντί για την έννοια της καθαρότητας χρησιμοποιείται και ο όρος γνησιότητα. Στη επίσημη ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υιοθετηθεί σχετικά με την ελληνική γλώσσα ο όρος»καθαρότητα». Οι παράμετροι καθαρότητας προσδιορίζουν την παρουσία σπορέλαιων ή άλλων ξένων ελαίων στο υπό εξέταση ελαιόλαδο.

Οι παράμετροι επιμολύνσεων χρησιμοποιούνται γιατί στο ελαιόλαδο είναι δυνατόν, αν δεν έχει χειριστεί σωστά, να βρεθούν ξένες προς αυτό ουσίες π.χ. ξένες ύλες, υγρασία, μέταλλα κ.α.